Ние ви предлагаме

В АИ ОВК Дизайн изготвяме ОВК проекти и такива по част ЕЕ за всички фази на проектирането и строителството. Оказваме съдействие до пълното изграждане на инсталациите и пускането им в експлоатация.

Ние проектираме:

 • Част ОВК
 • Част ЕЕ
 • Част Архитектура
 • Част Конструкции
 • Част Ел. инсталации
 • Част ВиК инсталации
 • BIM модели
 • Консултации
 • Аутсорсинг услуги

BIM Услуги

Ние проектираме, вие изграждате

Строителният информационен модел (BIM) е начело на нашата философия за проектиране. BIM позволява на изпълнителите да видят проекта от всеки ъгъл, преди да се изгради сградата.

Основният принцип на BIM е, че обектно-ориентираният модел остава надежден източник на данни за проектите през целия жизнен цикъл на проекта и извън него. Това е процес на създаване и управление на данни за сгради по време на неговото разработване.

Ние използваме триизмерна компютърна програма за динамично моделиране на сгради в реално време, в която можете да увеличи производителността по време на проектирането и строителството на сградата.

Предимства от BIM Услугите, които предлагаме:

 • Подобрена пространствена и техническа координация
 • По-високо качество на доставката
 • По-малко грешки по време на строителството на сградите
 • Лесно достъпни и коректни количества, извлечени директно от модела
 • По-ранно участие на целия екип в процеса на координация
 • Няма нужда от постоянен обмен на чертежи
 • Проектът се изготвя в екип, в който всички участници се осведомяват за ограниченията и зависимостите на другия в реално време

Нашите професионални BIM услуги са свързани с:

 • Подробна количествена сметка, с която да направите прецизна оценка на разходите
 • Създаване на параметрични семейства
 • Проектиране и моделиране
 • Моделиране до чертеж
 • Координация с всяка част
 • Подробни количествени сметки
 • BIM модел от 2D CAD чертеж
 • 3D Екзекутиви
 • Revit BIM

Нуждаете се от още информация или искате да работим заедно?